Säkerhetskonsultation inom personsäkerhet

Säkerhetsexperterna på SafeReach har många års erfarenhet av konsultation inom personsäkerhet för industriarbetare och hantverkare. Vi skräddarsyr och föreslår säkerhetslösningar utformade efter varje enskild kunds unika situation och förutsättningar.

Våra säkerhetskonsulter erbjuder mindre konsultationer inom fallskydd och personsäkerhet, men tar också gärna ett helhetsgrepp om alla personsäkerhetsfrågor på kundernas arbetsplatser.

Arbetare sitter på en stålbalk med fallskyddsutrustning

Organisationskonsult inom personsäkerhet

Eftersom vi på SafeReach utför uppdrag i många olika branscher och typer av verksamheter har vi byggt upp en kunskapsbank med en bredd av olika säkerhetslösningar. Vi skräddarsyr alltid våra konsulttjänster utefter våra kunders unika behov.

Vi som ligger bakom SafeReach har också många års erfarenhet inom verksamhetsutveckling och projektledning. Därför har vi erfarenhet av att själva utföra högrisk-arbeten och att jobba på administrations-sidan av samma arbeten.

Lägg till vårt unika perspektiv från företagsledning och förändringsarbete i organisationer så ser man att vi kan erbjuda heltäckande expertis och konsultation inom personsäkerhet och hur man förbättrar den.

Vi kan utföra små begränsade uppdrag inom personsäkerhet, eller stora genomgripande organisationsförändringar rörande säkerhet.

Säkerhetsledare på byggarbetsplats övervakar arbete

Brister i säkerhetsarbete har lett till många dödsfall och olyckor

Det sker i genomsnitt 40 dödsolyckor i svenskt arbetsliv varje år och av dem sker ca 10 i byggbranschen. Hur många dödsolyckor som sker i industrin är lite otydlig (det beror på hur man definierar industrin). Men enligt Arbetsmiljöverket är det klart att branschen är bland de mest drabbade i svenskt arbetsliv.

I svenskt arbetsliv i stort sker hela ca 9 200 fallolyckor årligen. Enligt Försäkringskassans statistik leder fallolyckor från höjd ofta till sjukskrivning om minst 2 veckor.

Varför säkerhetsarbete i organisationer är viktigt

Bristfällig personsäkerhet är förknippat med stort personligt lidande för de individer som drabbas. Alla sjukskrivningar medför förlorad arbetsinkomst i större eller mindre utsträckning, och vissa skador ger medicinska men för livet.

Lång- och kortsiktig arbetsoförmåga påverkar inte bara individen som råkat ut för den, utan även dennes familj och anhöriga.

Bristfällig personsäkerhet och de arbetsplatsolyckor som ofta följer kan också vara väldigt kostsamma för de företag där olyckorna sker. Sjukfrånvaro och eventuella viten och skadestånd kan uppgå till mycket stora belopp.

Dessutom kan bristfällig personsäkerhet leda till omfattande Badwill för de olycksdrabbade företagen. Företagen riskerar att få dåligt rykte som kan leda till större svårigheter och högre kostnader för rekrytering, finansiering och marknadsföring.

Att återupprätta ett företags goda rykte efter en kraftig försämring är en svår uppgift som ofta tar väldigt lång tid. Därför är det bättre att undvika att få dåligt rykte.

Om man sammanfattar riskerna med att försumma personsäkerheten i sin organisation kan man konstatera att statistiken pekar på att sannolikheten att en olycka händer på en byggarbetsplats är relativt hög. Skadorna som uppstår vid en personolycka, både direkta och indirekta, är ofta stora och kräver mycket engagemang, tid och pengar att hantera.

En Rope Access klättrare utför arbete på hög höjd i Stockholm.

Hur organisationer uppnår hög personsäkerhet

För att uppnå bra resultat i risk- och säkerhetsarbete är det viktigt att det finns arbetsrutiner och en företagskultur som präglas av säkerhetstänk.

Arbetsrutinerna och kulturen ska genomsyra hela organisationen, inte bara de arbetare som utför högriskarbetena.

För att ett arbete ska utföras på ett säkert sätt behöver risker värderas och planeras för långt innan personalen utför de riskabla arbetena. Chefer på alla nivåer i organisationen behöver låta säkerhet stå i första rummet. Dessutom behöver det finnas checklistor, interna kontroll-punkter och beredskapsplaner.

Ett personligt säkerhetstänk är en stor del i att öka personsäkerheten på en arbetsplats. Vi på SafeReach har en unik kunskap om den personliga delen av säkerhet. Vi samarbetar med några av världens mest framstående experter inom krishantering i farliga miljöer.

Därtill har vi erfarenhet av att lära anställda att tänka säkert, identifiera och parera för risker samt att hålla sig lugna i krissituationer.

Det är inte lätt att införa ett robust säkerhetstänk och välfungerande säkerhetsrutiner i företag, och det tar tid. Men det är ett arbete som måst göras och prioriteras om man vill undvika dödsfall och skador i sin organisation.

Kvinnlig Rope Access arbetare greppar sin utrustning

Vad SafeReach kan hjälpa till med

I syfte att uppnå en förbättrad personsäkerhet för arbetare i industrin och i bygg- och fastighetsbranschen kan konsultera på SafeReach bland annat:

  • Göra en genomlysning av befintligt säkerhetsarbete och belysa brister
  • Erbjuda ’Best Practices’ och goda exempel från andra verksamheter
  • Skräddarsy nya eller förbättrade arbetsrutiner och processer kring personsäkerhet
  • Utarbeta effektiva evakueringsplaner
  • Utforma krishanteringsplaner och andra förberedelser för kriser
  • Utforma skräddarsydda interna system för säkerhetskontroll och uppföljning

Utöver dessa tjänster kan våra säkerhetsexperter installera fasta eller tillfälliga fallskydd. Våra konsulter kan skräddarsy och hålla fallskyddsutbildning för våra kunders arbetare och vi kan utför besiktning av fallskyddsutrustning.

Rope Accesstekniker från SafeReach klättrar uppför en bro
Industribyggnad

Vi kan industrimiljö och dess speciella utmaningar

Säkerhetsexperterna på SafeReach är vi vana vid administrationen som många industriföretag kräver. Våra konsulter är också vana vid att utföra komplexa räddningsplaner som ofta krävs i industrin. De är också vana att hålla kunderna informerade genom hela arbetet och att följa kundernas arbetsmiljöföreskrifter.

Arbetsmiljön i industrin är ofta utmanande då skadliga ämnen kan finnas i luften, till exempel i förbränningspannor och i rökgasledare. SafeReach’s säkerhetsexperter har lång erfarenhet av att jobba i denna typ av miljö.

För att uppnå bästa möjliga säkerhet behöver säkerhetsmedvetenheten genomsyra hela organisationen och alla arbetsprocesser, och vi på SafeReach lever som vi lär. Våra säkerhetsexperter har anpassat sitt arbetssätt utefter säkerhetsförutsättningarna i industrin. Därtill har vår administrativa personal och projektledarna etablerat interna rutiner för att parera förde extra risker som finns på många platser i industrin.

Låt oss räkna på ditt projekt!

När ska projektet utföras?

Vad våra kunder säger

SafeReach utförde fönsterputsen på våning 10-14 snabbt och effektivt. Vi kommer definitivt anlita dem igen.

– Adib Kakar, Platschef Veidekke Sverige

Vi på NCE jobbar ofta i krävande miljöer. Därför är säkerhet prio nummer ett för oss när vi planerar våra jobb. Eftersom SafeReach har samma höga säkerhetsfokus tar vi alltid hjälp av dem.

– Dan Björkskog, VD NCE Finland

Klättrarna från SafeReach kom ut och löste vår lilla kris redan dagen efter vi ringde. Allt pappersarbete var på plats och säkerheten i topp. Därför rekommenderar vi SafeReach.

– Per Gustafsson, Underhållsingenjör Stockholm Exergi

Projektledaren på SafeReach löste de utmaningar som dök upp under arbetets gång. Därför vi kunde fokusera på annat.

– Håkan Forsell, VD Byggmontage Forsell AB