De flesta av oss upplever att vi vet vad ordet fasadklättrare betyder. Ordet är tämligen lättförståeligt, det betyder någon som klättrar på fasader, men används ordet verkligen på samma sätt av alla?

Faktum är att ordet har flera olika betydelser som ibland leder till missuppfattningar och missförstånd. Vi på SafeReach vill reda ut de olika betydelserna och minska missförstånden.

Ordet ”fasadklättrare” har tre huvudsakliga betydelser, det är ett alternativt ord för reparbetare, en typ av byggställning som även kallas klätterplattform, och ordet används för personer som utför fasadklättring i nöjes- eller kriminellt syfte.

IMG 1579 1 scaled

Reparbetare kallas ibland fasadklättrare

Ibland hör vi på SafeReach att personer kallar våra reparbetare för fasadklättrare.

En reparbetare är en person som utför yrkesmässig klättring. Syftet med klättringen är att arbetare lätt tar sig till platser som andra har svårt att nå, t.ex. högt upp på fasader eller inuti industrisilos. Väl på plats utför reparbetare olika hantverks- och underhållsuppgifter som målning, betongreparation, fasadrenovering, sanering, inspektion osv.

Reparbete är en etablerad bransch i Sverige liksom i resten av världen. Branschen har branschstandarder, bransch-organisationer och certifieringsorgan, t.ex. IRATA International. Därtill har svenska Arbetsmiljöverket riktlinjer för hur arbete via reparbete ska utföras. Trots detta är branschen fortfarande liten i Sverige och det är inte alla som känner inte till yrket och vad reparbetare kan hjälpa till med.

SafeReach’s professionella reparbetare (fasadklättrare) är tränade att effektivt ta sig till höga höjder och svåråtkomliga platser i byggbranschen och i industrin för att där utföra olika hantverks- och underhållsarbeten. Klättrarnas expertis är viktig för branscher där det krävs tillgång till svåråtkomliga områden så som byggbranschen, tung industri, telekommunikationsbranschen, kraftproduktion och oljeindustrin.

Idag används flera ord för vår yrkesgrupp, bland annat industriklättrare, yrkesklättrare, höghöjdsarbetare, Rope Access-klättrare, reparbetare och fasadklättrare. Vi på SafeReach föredrar att använda ordet som Arbetsmiljöverket använder, nämligen reparbetare.

Av alla de andra orden som används för vår yrkesgrupp tycker vi fasadklättrare är det sämsta eftersom det har flera olika betydelser vilket kan leda till missförstånd.

En byggställning som kan hissas upp och ner på en fasad

Fasadklättrare används ibland synonymt med klätterplattform

En annan betydelse av termen ”fasadklättrare” som ofta används är den samma som ”klätterplattform”. Denna typ av fasadklättrare är en specialbyggd plattform med tillhörande system som effektivt ger tillfälliga arbetsytor längs byggnadsfasader. Från håll kan denna typ av fasadklättrare se ut som ett högt byggställningstorn med en bred balkong som enkelt hissas till olika nivåer på fasaden för att transportera personal och material.

Klätterplattformar används för att underlätta arbete på höga höjder utan att reparbetare med specialkompetens inom industriell klättring behövs. De används bland annat vid fasadmontage, fasadrenovering, fönsterbyten och andra typer av större underhållsarbeten.

Klätterplattformar tillhandahålls av företag i uthyrnings- och byggställningsbranschen, t.ex. Säve Hyrmaskiner och Bennab. Det finns olika storlekar av klätterplattformar och flera modeller har en lastkapacitet upp till 4 ton. De största plattformarna är över 30m breda och når upp till 200 meters höjd.

Fasadklättrare, i form av klätterplattformar, lämpar sig för större mer omfattande montage- och renoveringsarbeten som planeras i god tid i förväg. De kräver ofta tillstånd för att resas och installationen behöver normalt sett koordineras med andra aktörer och arbetslag.

Reparbetare, den andra typen av fasadklättrare, är bättre lämpade för mindre montage-, renoverings- och underhållsjobb som behöver utföras snabbt.

Fasaklättrande personer skapar ett vackert mönster.

Personer som klättrar på fasader för nöjes skull eller i kriminellt syfte

Den tredje betydelsen av ”fasadklättrare” är kopplad till nöje och kriminella aktiviteter.

Det finns människor som utför fasadklättring som en form av äventyrssport eller utmaning. Dessa äventyrliga klättrare söker ofta höga byggnader för att testa sina färdigheter och övervinna höjdrädsla. Denna aktivitet är olaglig i många länder eftersom den kan utgöra en fara för allmänheten om fasadklättrare förolyckas, och de kan göra åverkan på fastighetsägares egendom.

Begreppet fasadklättrare kan också användas för att beskriva personer som olagligt klättrar upp på byggnader eller strukturer utan tillstånd, i syfte att genomföra kriminella handlingar som stöld eller skadegörelse. Det händer att inbrottstjuvar tar sig in i lägenheter genom att klättra upp på balkonger via stuprör eller andra strukturer på fasader. De kan sedan ta sig in i lägenheter via öppna balkongdörrar, men ibland nöjer de sig med att stjäla saker som förvaras på balkongerna.

5 reparbetare utför fönsterputs på en skyskrapa

Städa upp i begreppsförvirringen kring ordet fasadklättrare!

Vi på SafeReach tycker det är dags att städa upp i användningen av ordet ”fasadklättrare” eftersom begreppsförvirringen inte gynnar någon.

För oss är det extra olyckligt att våra skickliga reparbetare ibland benämns med samma ord som kriminella fasadklättrare. Vår yrkesgrupp är fullt laglig och är ett viktigt bidrag till effektivitet i byggbranschen, industrin.

Vårt förslag är att fasadklättrare som klättrar i yrkesmässig roll ska benämnas med samma ord som Arbetsmiljöverket använder, nämligen reparbetare.

Klätterplattformar tycker vi ska benämnas med just det ordet eftersom det väl beskriver vad det är och vilket värde de har.

Vi anser att ordet fasadklättrare ska används för den sistnämnda gruppen av klättrare, nämligen personer som klättrar på fasader för nöjes skull och för kriminella som använder klätterteknik för att nå stöldobjekt.

Mer om vilka hantverks- och underhållsuppgifter som SafeReach’s skickliga reparbetare kan hjälpa till med finns att läsa här.

Fördelar med Rope Access

Jämfört med konkurrerande åtkomstmetoder för att nå svårtillgängliga platser, exempelvis ställningsbygge och Sky-lift, har Rope Access fyra tydliga fördelar; det är mer kostnadseffektivt, flexibelt, miljövänligt och säkrare.

Kostnads-effektivt

Rope Access-klättrare har låga kostnader för transport till och från arbetsplatserna. Inga kostnader för hyra av utrustning tillkommer och klättrarna kommer snabbt tillrätta på varje arbetsplats. Ofta kan de börja utföra hantverksåtgärderna bara någon timme efter att de anlänt arbetsplatsen.


Flexibelt

Eftersom reparbetare jobbar tyst och med diskreta, icke-skrymmande, rep är störningarna på omgivningen minimal. Om kunderna upptäcker något av intresse i anslutning till det ursprungliga arbetsområdet kan klättrarna snabbt ta sig dit. De kan också justera sina arbetsmetoder om de upptäcker oförutsedda faror.

Miljövänligt

Jämfört med alternativen (t.ex. byggställningar och Sky-lift) är reparbete den mest miljövänliga åtkomstmetoden. Mängden utrustning som transporteras till och från arbetsplatserna är minimal, så utsläppen från transportfordon är liten. Dessutom klättrar reparbetare upp och ner av egen kraft.


Säkert

I Rope Access-branschen står säkerhet i fokus. Ingen vill att reparbetare förorsakas, allra minst vi själva! Därför har strikta bransch-rutiner tagits fram och statistik över arbetsplatsolyckor visar att det är betydligt färre allvarliga olycksfall inom Rope Access-branschen än i byggbranschen i stort.Tjänster vi erbjuder

Vi på SafeReach erbjuder ett brett utbud av Rope Access-tjänster utförda hängandes från rep. Vi har erfarenhet av allt från fasadarbeten, exempelvis fasadrenovering, fönsterputs, montage, fogning och fönsterbyten. Därtill utför vi arbeten i trånga utrymmen, t.ex vid. inspektioner och sanering.

Eftersom vi har en så bred och djup kunskap om personsäkerhet erbjuder vi också kurser och säkerhetsledning. Kursdeltagarna är personal som ska utföra arbeten på platser där det föreligger risk att förolyckas rent fysiskt. Läs mer om våra konsulttjänster och utbildningar här.