Rope Access är en arbetsmetod där professionella klättrare använder rep- och klättertekniker för att ta sig till svårtillgängliga platser. Metoden används för att utföra hantverksuppgifter, inspektioner och saneringsuppgifter.

Det kallas även yrkesklättring, industriklättring, reparbete och repteknik.

Rope Access utförs på en oljerigg i Nordsjön.

Rope Access började på Nordsjön

Rope Access-branschen har funnits sedan 1970-talet och startade på oljeplatformarna i Nordsjön där reparbetare fyllde en viktig roll i att effektivisera underhållsarbetet.

Rope Access-klättrarna tog sig snabbt till undersidan av oljeplattformerna för att inspektera stålkonstruktionerna för slitage och korrosion. När glödlampor högt upp på plattformarnas höga strukturer skulle bytas gjorde reparbetarna jobbet på en bråkdel av tiden som ställningsbyggarna behövde. Tidigare hade byggställningar rests och rivit för att nå en enda glödlampa.

Vid den här tidpunkten hade bergsklättring och dess tekniker för att säkra sig med rep funnits och förfinats i ca 100 år. De första klättrarna använde därför lärdomar från klättersporterna om hur man tar sig till svåråtkomliga platser på ett säkert sätt.

IMG_3208

Standarder etablerades för Rope Access

I takt med att yrkesområdet Rope Access växte och kom att fylla en allt mer etablerad roll i olje- och gasbranscherna utvecklades specifika arbetsmetoder för yrkesklättring. I slutet av 1980-talet etablerades till slut den första branschorganisationen för Rope Access, IRATA med tillhörande utbildningar och certifieringssystem.

Så småningom spred sig professionellt reparbete från offshore till fastlandet. Allt fler företag i byggbranschen, fastighetsbranschen, industrin och logistikbranschen upptäckte fördelarna med Rope Access-klättrare.

Reparbetarna var en stor tillgång eftersom de kom åt på svåråtkomliga platser och på ställen som var omöjliga att nå med konventionella metoder. Dessutom blev det tydligt att arbetsmetoderna var säkra och effektiva.

Fler branschorganisationer för yrkesklättrare utvecklades, bland annat Sprat och SOFT. Därtill togs standarder för branschen fram och yrkesområdet som helhet växer fortfarande.

Industriklättrare hänger på en glasvägg.

Rope Access-klättrare används idag i flera branscher

Idag används yrkesklättrare i bygg- och fastighetsbranschen där de utför fasadjobb av olika slag, exempelvis montage av brandstegar och skyltar, fönsterbyten, fogning, målning och fasadrenovering.

I industrin utför reparbetare inspektioner och saneringar på svåråtkomliga platser, exempelvis i stora tankar och pannor, i rökgasledare och i skorstenar.

Två reparbetare på fasad

Standarderna i Rope Access-branschen förfinas

Säkerhet är centralt i Rope Access-branschen och något man jobbar kontinuerligt med. Det är praxis att följa IRATA’s standarder och många företag som erbjuder yrkesklättring kräver att alla yrkesklättrare har IRATA certifiering som bland annat kräver: 

  • Godkänt prov i teori- och praktik för alla yrkesklättrare. En extern examinator testar eleverna.
  • Arbetsledarna måste ha högsta certifieringsnivån och därtill minst 2000 loggförda arbetstimmar.
  • Varje klättrare är förankrad i minst två av varandra oberoende rep och förankringspunkter.
  • Rope Access-klättrarna tränas och testas i en mängd olika räddningsscenarier.
  • All utrustning besiktigas rutinmässigt av behörig inspektör med 6 månaders intervall-
En reparbetare jobbar över en trappa

Få olyckor i Rope Access-branschen

Vid analysen som gjordes 2017-2019 skedde det hela 36 gånger fler allvarliga arbetsolyckor i byggbranschen än i Rope Access branschen. Dock är det fortfarande fler olyckor med dödlig utgång (ca dubbelt så många) i Rope Access-branschen jämfört med byggbranschen i övrigt.
 

Trots att branschen för Rope Access är väletablerad idag är det inte alla individer som känner till reparbete och hur vi jobbar. Därför beskriver vi nedan hur vi på SafeReach jobbar under ett sådant uppdrag. Ni är också varmt välkomna att höra av er till oss om ni vill veta mer om branschen eller SafeReach.

Hur SafeReach jobbar med Rope Access

Vi på SafeReach siktar på att vara det säkraste och mest välorganiserade partnerföretaget för yrkesklättring i Skandinavien. Därför jobbar vi strukturerat och metodiskt både före, under och efter att ett klätterjobb utförs.

I likhet med andra Rope Access-företag står säkerhet i centrum för vår verksamhet. Däremot tar vi på SafeReach säkerheten ett steg längre och integrerar den i alla arbetsprocesser, såväl före, under och efter att arbetet utförs.

Våra klättrings-uppdrag förbereds noggrant

Innan ett arbete utförs ser vi på SafeReach till att få en heltäckande bild av vad kunden vill att vi utför. Vi ser också till att vi förstår kundens säkerhetsrutiner och krav, vilka plats-specifika risker som föreligger och vilka eventuella önskemål kunden har.

När SafeReach’s projektledare har fått en klar bild av arbetet som ska utföras och det övergripande säkerhetsläget på arbetsplatsen görs en skriftlig riskanalys och arbetsbeskrivning.

Innan Rope Access-klättrarna åker till arbetsplatsen går projektledaren igenom både arbetsbeskrivningen och riskanalysen med klättrarna. På så sätt ser vi till att alla yrkesklättrare är väl införstådda med vad jobbet innebär. Dessutom syftar genomgången till att kontrollera att ingen risk eller förberedelseåtgärd har missats.

IMG_1051

Säkerhetsförberedelser görs på arbetsplatsen

Rope Access-klättrarna på SafeReach går tillsammans igenom arbetsplatsens risker och säkerhetsrutiner. Man ser till att alla vet var nödutgångarna finns och var uppsamlingsplatserna för brand är. Klättrarna säkerställer också att de vet vem som är kontaktperson om en olycka skulle ske.

Reparbetarna fyller sedan i ytterligare en riskanalys. Klättrarnas riskdokument skiljer sig från den som projektledaren producerat genom att den är mer plats-specifikt och innehåller en räddningsplan.

Genom att alla reparbetare signerar den plats-specifika riskanalysen försäkrar sig SafeReach om att alla Rope Access-tekniker är väl införstådda med vilka risker som föreligger, hur riskerna ska pareras samt hur en eventuell räddning ska genomföras på den specifika arbetsplatsen.

En industriklättrare i en trång panna

Arbetet utförs på ett organiserat sätt

Enligt svensk lagstiftning får inga Rope Access-tekniker arbeta ensamma, därför åker alltid minst två reparbetare på varje jobb.

I SafeReach’s arbetslag finns en tydlig hierarki bland reparbetarna. Den av reparbetarna som har flest loggförda arbetstimmar inom Rope Access är arbetsledare. Trots att klättrarna jobbar i grupp och deltar i besluten tar arbetsledaren de slutgiltiga avgörandena om säkerhet och arbetsmetoder.

Under arbetets utförande följer Rope Access-klättrarna på SafeReach branschorganisationen IRATA’s säkerhetsföreskrifter. Bland annat är varje reparbetare förankrad i två av varandra oberoende rep och infästningspunkter. Det ena repet och dess förankring är huvudrepet som varje reparbetare hänger i. Det andra repet utgör reservrep med separat förankring om huvudrepet eller dess förankring skulle fallera.

SafeReach’s Rope Access-tekniker har inarbetade rutiner och utför noggranna kamratkontroller (kontrollerar varandra). Klättrarna dokumenterar också sitt arbete med bilder och utrustningen inspekteras på regelbunden basis.

IMG_0913

Kunden hålls uppdaterad om arbetet

Kontakten med kunden är viktig för oss på SafeReach. Därför hålls kunden uppdaterad om hur jobbet fortskrider under arbetets utförande. Dessutom gör vi justeringar eller tillägg om kunden vill att gör vi det.

Slutligen, efter fullföljt uppdrag, får kunden en skriftlig rapport om arbetet som utförts med tillhörande kort med specifik tidsrapportering.

Vi på SafeReach vill hjälpa våra kunder att uppnå sina mål och förbättra sin verksamhet. Följaktligen, om vi ser något som avviker eller ser en möjlighet till förbättring delar vi alltid med oss av dessa observationer och förslag till kunderna.   

Glad Rope Access-tekniker

Fördelar med Rope Access

Jämfört med konkurrerande åtkomstmetoder för att nå svårtillgängliga platser, exempelvis ställningsbygge och Sky-lift, har Rope Access fyra tydliga fördelar; det är mer kostnadseffektivt, flexibelt, miljövänligt och säkrare.

Kostnads-effektivt

Rope Access-klättrare har låga kostnader för transport till och från arbetsplatserna. Inga kostnader för hyra av utrustning tillkommer och klättrarna kommer snabbt tillrätta på varje arbetsplats. Ofta kan de börja utföra hantverksåtgärderna bara någon timme efter att de anlänt arbetsplatsen.


Flexibelt

Eftersom reparbetare jobbar tyst och med diskreta, icke-skrymmande, rep är störningarna på omgivningen minimal. Om kunderna upptäcker något av intresse i anslutning till det ursprungliga arbetsområdet kan klättrarna snabbt ta sig dit. De kan också justera sina arbetsmetoder om de upptäcker oförutsedda faror.

Miljövänligt

Jämfört med alternativen (t.ex. byggställningar och Sky-lift) är reparbete den mest miljövänliga åtkomstmetoden. Mängden utrustning som transporteras till och från arbetsplatserna är minimal, så utsläppen från transportfordon är liten. Dessutom klättrar reparbetare upp och ner av egen kraft.


Säkert

I Rope Access-branschen står säkerhet i fokus. Ingen vill att reparbetare förorsakas, allra minst vi själva! Därför har strikta bransch-rutiner tagits fram och statistik över arbetsplatsolyckor visar att det är betydligt färre allvarliga olycksfall inom Rope Access-branschen än i byggbranschen i stort.Tjänster vi erbjuder

Vi på SafeReach erbjuder ett brett utbud av Rope Access-tjänster utförda hängandes från rep. Vi har erfarenhet av allt från fasadarbeten, exempelvis fasadrenovering, fönsterputs, montage, fogning och fönsterbyten. Därtill utför vi arbeten i trånga utrymmen, t.ex vid. inspektioner och sanering.

Eftersom vi har en så bred och djup kunskap om personsäkerhet erbjuder vi också kurser och säkerhetsledning. Kursdeltagarna är personal som ska utföra arbeten på platser där det föreligger risk att förolyckas rent fysiskt. Läs mer om våra konsulttjänster och utbildningar här.